Ustawa o elektromobilności - to już się dzieje!

Ustawa o elektromobilności - to już się dzieje!

Podaj dalej

13 października br. został opublikowany drugi projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W zamyśla ma być on bardzo kompleksowy i poruszać wszystkie istotne aspekty związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi.

Już w art. 2 pojawiają się interesujące terminy związane z elektromobilnością. I tak mamy zdefiniowane określenia: autobus zeroemisyjny, dostawca usługi ładowania, infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego, ładowanie, ogólnodostępna stacja ładowania, operator ogólnodostępnej stacji ładowania, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, paliwa alternatywne, pojazd elektryczny, pojazd napędzany wodorem, punkt ładowania, punkt ładowania o normalnej mocy, punkt ładowania o dużej mocy, stacja ładowania. W projekcie pojawia się również odniesienie do sieci bazowej TEN-T.

Ustawodawca zapewnia, że Operator ogólnodostępnej stacji ładowania ponosić będzie wobec użytkownika pojazdu elektrycznego odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania ogólnodostępnej stacji ładowania.

Operator ogólnodostępnej stacji ładownia będzie mógł jednocześnie pełnić funkcję dostawcy usługi ładowania. W przedstawionym projekcie ustawy znalazł się również zapis umożliwiający uzyskania świadczenia usługi ładowania w ogólnodostępnej stacji ładowania bez konieczności uprzedniego zawarcia przez użytkownika pojazdu elektrycznego umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. Takie podejście gwarantować ma klientowi swobodę w korzystaniu z punktów ładowania.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zostanie zobowiązany do przygotowania planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania i stacji gazu ziemnego wzdłuż pozostających w jego zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T. Plan ten ma być przygotowany na okres nie krótszy niż 5 lat. Dowiemy się z niego o położeniu i liczbie ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego. Plan ma być ogólnodostępny ponieważ będzie publikowany na stronie internetowej obsługującego go urzędu.

Naczelne i centralne organy administracji państwowej, oczywiście z wyłączeniami, w zakresie pojazdów wykorzystywanych do realizacji celów statutowych, mają zapewnić, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanej w obsługującym je urzędzie lub instytucji gospodarki budżetowej lub innym podmiocie zapewniającym obsługę gospodarczą w zakresie transportu, był równy lub większy 50% liczby użytkowanych pojazdów.

Jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tyś, mają zapewniać, aby udział pojazdów elektrycznych w użytkowanej obsługującym ją urzędzie flocie pojazdów był równy lub większy 30% liczby użytkowanych pojazdów.

Wprowadzi się, na tablicy rejestracyjnej pojazdu, oznaczenie pojazdów elektrycznych w postaci oznaczeń wskazujących na rodzaj paliwa używany do jego napędu. Dopuści się poruszanie pojazdów elektrycznych po wyznaczonych, przez zarządcę drogi, pasach drogowych dla autobusów.

Zwolni się od akcyzy samochody osobowy stanowiący pojazd elektryczny w rozumieniu ustawy. Czyli pojazdy: o napędzie spalinowo – elektrycznym z wbudowanymi akumulatorami albo wykorzystujące do napędu wyłącznie energię elektryczną, gdzie energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Wprowadza się ustawową definicję usługi carshare czyli umowy, na podstawie której konsument, odpłatnie, nabywa prawo do korzystania, przez określoną liczbę minut, z pojazdu samochodowego, zawartą na okres nie dłuższy niż 1 dzień.

Tagi: pojazdy elektryczne, elektromobilność, stacje ładowania

 

Dołącz do dyskusji

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News