Odpowiedź GKSS

Odpowiedź GKSS

Odpowiedź GKSS

Podaj dalej

Główna Komisja Sportu Samochodowego wystosowała odpowiedzi na zarzuty wobec organizacji trzech ostatnich rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

fot. Daniel Chojecki
fot. Daniel Chojecki

Zawodnicy, Organizatorzy, Sędziowie

rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski

W odpowiedzi na listy otwarte skierowane do Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM chcielibyśmy ustosunkować się do poruszanych w nich zagadnień:

1. Stwierdzamy, że wydarzenia które miały miejsce na trzech kolejnych rajdach (Wisły, Nadwiślańskim i Dolnośląskim) należy potraktować w kategorii błędów organizacyjnych i sędziowskich. Dodatkowo GKSS zdaje sobie sprawę, że ma to realny wpływ na przyznane punkty w klasyfikacjach: generalnej, generalnej 2WD oraz poszczególnych klas.

2. Uważamy, że jedynym właściwym postępowaniem jest literalne trzymanie się zapisów obowiązujących regulaminów. Jakiekolwiek odstępstwa regulaminowe mogą dawać podstawę do niepotrzebnych dyskusji i interpretacji, a co za tym idzie podejrzenie o brak obiektywizmu.

3. Regulaminy opisują zarówno prawa, jak i obowiązki, każdej ze stron (zawodników, organizatorów, sędziów). Zawodnik podpisując zgłoszenie do zawodów, organizator podpisując umowę z PZM deklarują znajomość obowiązujących regulaminów, jak również zobowiązują się do ich stosowania i przestrzegania.

4. Analizując wydarzenia na w/w rajdach należy stwierdzić:

RAJD WISŁY:

a) w czasie zapoznania z trasą rajdu 23 zawodników złamało przepisy ruchu drogowego co zostało potwierdzone protokołem policyjnym. Zespół Sędziów Sportowych wiedząc o braku informacji kierowanej do zawodników od organizatora, o tym że krótki odcinek drogi jednokierunkowej w czasie zapoznania należy przebyć na piechotę, ukarał w/w zawodników najniższą z możliwych kar regulaminowych, czyli karą upomnienia.

b) ukaranie trzech zawodników karą 2000 PLN za grzanie opon poza wyznaczonym przez organizatora miejscem bezpośrednio przed pierwszym w sekcji odcinkiem specjalnym było zgodne z obowiązującymi regulaminami:

Regulamin Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski: 

14.3. Zabrania się tzw. „grzania opon” (wężykowanie, zygzakowanie) na wszystkich otwartych dla ruchu drogach dojazdowych podczas trwania rajdu. Każdy taki stwierdzony przypadek, zostanie przedstawiony ZSS, który nałoży karę zgodnie z art. 10.1.2 niniejszego regulaminu (niezależnie od kar administracyjnych). Organizator ma obowiązek zorganizować tzw. „strefę grzania opon” o długości około 1 km przed pierwszym OS każdej sekcji rajdu. W miarę posiadanych możliwości ww. strefa może zostać zorganizowana przed pozostałymi OS w rajdzie.

10.1.2. Za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego w czasie trwania rajdu

nakładane będą następujące kary:

– pierwsze wykroczenie – kara pieniężna w wysokości 2000 PLN,

– drugie wykroczenie – kara czasowa 5 minut,

– trzecie wykroczenie – wykluczenie z rajdu.”

(załogi te przyznały się do nieregulaminowego zachowania). Wprowadzenie przepisu o zakazie grzania opon na drodze publicznej spowodowane było nieodpowiedzialnym zachowaniem załóg podczas wielu wcześniej rozgrywanych rajdów. W przeszłości wielokrotnie zdarzało się w takich sytuacjach, że na skutek interwencji mieszkańców lub użytkowników dróg Policja informowała organizatora o zamiarze wstrzymania lub odwołania rajdu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa. Miało to również wpływ na negatywny odbiór rajdów wśród lokalnej władzy, mieszkańców, Policji i realnie zagrażało możliwości organizacji kolejnych edycji rajdu na tym samym terenie.

c) decyzja o korekcie przebiegu trasy OS Kubalonka podjęta przez Delegata PZM ds. Bezpieczeństwa (Piotr Burdalski) wynikała z rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa na trasie tego OS-u. Przejazd przez plac był wyznaczony powbijanymi w nawierzchnię metalowymi prętami, które uderzone przez samochód rajdowy mogłyby w realny sposób zagrozić bezpieczeństwu znajdujących się w tym miejscu kibiców. O fakcie usunięcia metalowych prętów Delegat poinformował przez radio Dyrektora Rajdu (Andrzej Szkuta). Tajemnicą pozostaje dlaczego Dyrektor Rajdu, w czasie który jeszcze pozostał do startu pierwszej załogi, nie wrócił do ustalonej konfiguracji przejazdu budując prawidłowy tor za pomocą znajdujących się w tym miejscu balotów ze słomy. Chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku gdyby właściwe odbudowanie trasy nie było możliwe należało o tym fakcie informować załogi na starcie do OS-u lub należało zarządzić wolny przejazd. Jest to ewidentny błąd Dyrektora Rajdu – Andrzeja Szkuty.

d) fakt przeoczenia kary za spóźnienie na PKC załogi nr 22 jest niedopuszczalny i osobą, która ponosi za to pełną odpowiedzialność jest Dyrektor Rajdu. Został on o tym spóźnieniu poinformowany na piśmie przez operatora CKR pracującego na danym odcinku specjalnym, jednak informacja ta nie została przez Dyrektora Rajdu przekazana do osoby fizycznie uzupełniającej arkusz sumujący wyniki rajdu. Na usprawiedliwienie Dyrektora można zaliczyć panujące w tym momencie zamieszanie związane z zakorkowaną drogą pomiędzy Wisłą a Istebną i problemami z utrzymaniem kolumny rajdowej w porządku rajdowym. Do czasu ogłoszenia wyników oficjalnych ZSS nie posiadał wiedzy o fakcie nie uwzględnienia kary w wynikach.

e) sprawa ukarania załogi nr 3 na Power Stage’u również wymaga wyjaśnienia. Po pierwsze wysokość kary (5 sek.) nie jest zgodna z obowiązującym regulaminem, po drugie sposób jej doliczenia nie ma wiele wspólnego z duchem sportu. Bezpośrednio po Rajdzie Wisły, GKSS skorygowała komunikatem nieścisłość prawną Regulaminu Ramowego RSMP 2015. Brak w czasie Rajdu Wisły wspomnianego zapisu dawał Zespołowi Sędziów Sportowych dowolność oceny sytuacji i podjęcia decyzji. Wierzymy, że ZSS podjął decyzję, opierając się na swoim doświadczeniu, znajomości regulaminów i mądrości a decyzja ta wynikała zapewne z praktyki doliczania kar do wyników końcowych od lat stosowanej w RSMP. Oczywiście każdy na prawo do własnej oceny podjętych decyzji. Ma również zagwarantowane regulaminami prawo nie zgodzić się z decyzją Dyrektora Rajdu, czy też ZSS-u i złożyć protest lub odwołanie. W opisywanym przypadku nikt z tego prawa nie skorzystał. Tym samym zamknięta została możliwość prawna zmiany wyników oficjalnych rajdu.

RAJD NADWIŚLAŃSKI:

f) GKSS podziela zdanie zawodników i opinii publicznej, że jednym z powodów uzyskania bardzo dobrego wyniku przez dwie załogi na ostatnim, dodatkowo punktowanym, odcinku specjalnym rajdu (Power Stage) był brak staranności w pracy dwóch sędziów faktu odpowiedzialnych za odbudowywanie szykan ustawionych przez organizatora na trasie w/w OS-u. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości nadania czasu załodze, która ukończyła w normalnym trybie dany odcinek specjalny. Po zakończeniu rajdu bardzo trudno jest ustalić ile załóg (i które) skorzystało na niefrasobliwości sędziów faktu. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że na wynik wszystkich załóg z końca stawki istotny wpływ miał fakt, że pokonywały one trasę po wysychającej drodze (z każdym przejazdem trasa była bardziej sucha).W związku z powyższymi faktami GKSS nie widzi możliwości korekty zatwierdzonych wyników Power Stage‘u. Nie wchodzi również w grę możliwość anulowania wyników tego odcinka, gdyż miało by to wpływ na ilość punktów bonusowych jakie otrzymała załoga nr 1, która wygrała ten OS w sportowej walce.

RAJD DOLNOŚLĄSKI:

g) różnica czasu pokazywanego na zegarach pomiędzy PKC 0 a pozostałymi PKC-ami, która miała wpływ na przyznanie kary czasowej dla załogi nr 1 (jedna minuta wcześniejszego wjazdu) jest ewidentnym błędem organizatora rajdu i sędziów obsługujących ten PKC. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 33.2.7 Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA 2015:

33.2.7.Wyłącznie załogi są odpowiedzialne za wjechanie w prawidłowym czasie do strefy kontrolnej; załogi mogą sprawdzić czas oficjalny na zegarze punktu kontrolnego. Sędziowie punktu kontrolnego nie mogą udzielać załogom żadnych informacji, co do ich prawidłowego czasu wjazdu.”

Pilot załogi nr 1 powinien sprawdzić czas na PKC 1 i mimo, że była różnica w ustawieniu zegarów na PKC 0 i PKC 1 załoga powinna wjechać i podać kartę o prawidłowym czasie widocznym na zegarze PKC 1. Należy zauważyć, że żadna z pozostałych załóg nie popełniła tego błędu. Dyrektor Rajdu otrzymał pismo załogi nr 1 z prośbą o wyjaśnienie dotyczące kary czasowej. Dyrektor udzielił wyjaśnień w oparciu o cytowany powyżej zapis regulaminu, załoga nie skorzystała z prawa do protestu lub odwołania i ZSS nie zajmował się tą sprawą.

REASUMUJĄC:

1. Główna Komisja Sportu Samochodowego ma świadomość błędów popełnionych na trzech ostatnich rajdach RSMP. Podejmujemy na bieżąco działania w celu wyeliminowania takich sytuacji w przyszłości. Na kanwie tych działań została miedzy innymi nałożona kara na Dyrektora Rajdu Wisły Andrzeja Szkutę, a Komitet Organizacyjny Rajdu został zobowiązany do przygotowania dodatkowego szkolenia dla osób oficjalnych Rajdu z zakresu obowiązujących regulaminów aby zapobiec powtórzeniu w/w błędów.

2. Mając na uwadze zapisy art. 13.10 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA 2015 dotyczącego prawa do rewizji wyników oraz wiedząc, że zmiana wyników oficjalnych rajdu zatwierdzonych przez Zespół Sędziów Sportowych była by precedensem zostało wystosowane oficjalne pytanie do działu prawnego FIA. W pytaniu tym prosimy o potwierdzenie czy możliwe jest zastosowanie zapisów art. 13.10 MKS do zmiany wyników oficjalnych w sytuacji gdy osoby zainteresowane nie złożyły protestu lub odwołania lub w przypadku gdy nowe fakty dotyczące zawodów pojawiły się długo po ich oficjalnym zakończeniu. Pomimo, że do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi ze strony FIA, biorąc pod uwagę zbliżającą się ostatnią Rundę RSMP na chwilę obecną podejmujemy decyzję o zmianie wyników Rajdu Wisły w świetle nowych faktów związanych ze spóźnieniem się załogi nr 22 na

PKC 9 o 9 minut.

3. Przypominamy zawodnikom o prawie do regulaminowego protestu w czasie pomiędzy opublikowaniem wyników prowizorycznych a opublikowaniem wyników oficjalnych. Nie jest dla nas do przyjęcia tłumaczenie, że niektóre załogi nie mają koordynatorów, którzy mogliby stać pod tablicą i sprawdzać czy wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Rajd dla wszystkich kończy się z chwilą ogłoszenia wyników oficjalnych, a nie na przysłowiowej rampie. Jeżeli zawodnik nie rozumie tej procedury, obowiązującej we wszystkich konkurencjach sportu samochodowego, to sam pozbawia się regulaminowej możliwości dbania o własne sprawy.

4. Nowo powołana (w dniu 28 listopada 2015 r.) Główna Komisja Sportu Samochodowego zorganizuje specjalne spotkanie organizatorów RSMP 2016 i zwróci szczególną uwagę na konieczność szkoleń osób funkcyjnych poszczególnych rajdów.

 

Jarosław Noworól
Członek GKSS

Arkadiusz Sąsara
Przewodniczący GKSS

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News