UOKiK przeprowadził kolejne kontrole na stacjach paliw

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kolejny raz przeprowadził kontrolę jakości paliwa na setkach stacjach paliw w całej Polsce. Teraz poznaliśmy wyniki tych inspekcji. Jeśli więc nie chcecie mieć problemów z silnikiem, koniecznie zobaczcie gdzie należy tankować. Ułatwi to specjalna mapa, dzięki której znajdziecie w swojej okolicy tylko takie stacje, na których paliwo jest najwyższej jakości.

paliwa benzyna diesel ceny paliw paliwa
Podaj dalej

Wyniki przeprowadzonej kontroli przez UOKiK kolejny raz potwierdzają, że jeśli zależy nam na paliwie dobrej jakości, to wystarczy tankować na stacjach należących do dużych, ogólnopolskich koncernów. Jak zwykle bywa w tego typu przypadkach, kontrolerzy najwięcej nieprawidłowości wykryli na niewielkich, prywatnych stacjach lokalnych.

Oczywiście nie jest to reguła, i na „zielonej mapie stacji benzynowych” można znaleźć również mniejsze podmioty. Jednak bez dwóch zdań najbezpieczniej będzie zatankować na popularnych „sieciówkach”.

Jak przebiega system monitorowania i kontrolowania jakości paliw?

Badania prób paliw pobieranych podczas kontroli są wykonywane przez laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. W przypadku, gdy kontrolowane paliwo nie spełnia wymagań jakościowych, Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zobowiązuje kontrolowanego przedsiębiorcę, w drodze decyzji administracyjnej, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Za wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub lekkiego oleju opałowego niespełniających wymagań jakościowych ustawa przewiduje kary grzywny nawet do 1 miliona zł.

Pełny wykaz kontrolowanych stacji oraz stwierdzonych na nich nieprawidłowości można znaleźć na stronie Urzędu  w zakładce „Jakość paliw”.

Legenda – czyli jak się w tym nie pogubić

 • Legenda UOKiK dla paliw ciekłych (benzyny i ON) i biopaliw ciekłych

Wyniki badań jakości paliwa zostały opisane w następujący sposób:

a) litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
b) symbole wymienione poniżej oznaczają, że w badanej próbce paliwa parametr oznaczony tym symbolem nie spełnia normy określonej w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych:

 • G – Gęstość w temp. 15ºC
 • MON – Motorowa liczba oktanowa MON
 • RON – Badawcza liczba oktanowa RON
 • S – Zawartość siarki
 • Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje
 • Sf 150 – Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje
 • Sf-250 – Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje
 • Sf-350 – Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje
 • Sf-70 – Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje
 • Sf-95% – Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury
 • Sf-FBP – Temperatura końca destylacji
 • Sf-R – Pozostałość po destylacji
 • TZ – Temperatura zapłonu
 • VP – Prężność par, DVPE
 • E – przekroczona zawartość eterów,
 • O – przekroczona zawartość tlenu,
 • Me – przekroczona zawartość metanolu,
 • B – przekroczona zawartość benzenu. W wykazie obok ww. symboli podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.
 • Legenda UOKiK dla gazu skroplonego (LPG)Wyniki badań jakości paliwa zostały opisane w następujący sposób:
  a) litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
  b) symbole wymienione poniżej oznaczają, że w badanej próbce paliwa parametr oznaczony tym symbolem nie spełnia normy określonej w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych:
 • MON – motorowa liczba oktanowa MON,
 • DIEN – całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien),
 • SWR – siarkowodór,
 • S – całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej),
 • CU – badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40ºC),
 • ODP – R- pozostałość po odparowaniu,
 • WVP – względna prężność par w temperaturze 40ºC,
 • TWVP – temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa,
 • Woda – zawartość wody,
 • Zapach – zapach. W wykazie obok ww. symboli podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.

Przeczytaj również