Rusza budowa kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia na Podkarpaciu

Rusza budowa kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia na Podkarpaciu

Rusza budowa kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia na Podkarpaciu

Podaj dalej

GDDKiA rozpoczęła budowę ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe. Zakończenie prac zaplanowano w III kwartale 2025 roku.

Jest ZRID, można budować

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do węzła Miejsce Piastowe realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca, konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones, opracował już dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz rozpoczyna prace budowlane.

Po zakończeniu budowy, do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wartość kontraktu to 365 074 863,34 zł.

Zakres prac

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły drogowe: Krosno i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28.

Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, czterech przejść dla zwierząt oraz jeden przepust pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże – Krościenko. Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, wybudowany zostanie Obwód Drogowy zlokalizowany w miejscowości Miejsce Piastowe.

Wyzwanie na budowie

Odcinek drogi ekspresowej S19 Krosno - Miejsce Piastowe przebiega przez tereny płaskie, wykorzystywane w dużej mierze rolniczo. Na południowej części odcinka występują tereny bardziej zróżnicowane morfologicznie, gdzie trasa przecina liczne kotliny i doliny rzeczne. Pod względem geologicznym, obszar inwestycji charakteryzuje się skomplikowaną budową związaną z występowaniem utworów fliszu karpackiego (naprzemianlegle ułożone warstwy skał osadowych).

Największym wyzwaniem dla Wykonawcy są warunki gruntowo – wodne. Wysoki stan wód opadowych (zastoiska wodne, namoknięty teren) będzie znacznym utrudnieniem przy wejściu w teren i prowadzeniu robót ziemnych, szczególnie w rejonie wykopów.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występuje teren predysponowany osuwiskowo, na którym może dochodzić do zjawisk i procesów geodynamicznych. W związku z tym, na etapie prac przygotowawczych, wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. W ramach tych prac wykonano 1262 otwory badawcze o łącznym metrażu wierceń wynoszącym 9,5 km oraz 467 sondowań sprawdzających o łącznym metrażu wynoszącym 1,4 km.

Realizowane i planowane do wykonania roboty

Na budowie zostatało przeprowadzone już rozpoznanie saperskie terenu, niezbędne inwentaryzacje i obserwacje przyrodnicze oraz wyniesienie pasa drogowego w terenie. Trwają ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe na ostatnim stanowisku w Miejscu Piastowym. Prace na pozostałych dwóch stanowiskach, które wskazał Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, zostały zakończone. Wykonawca robót oraz Lasy Państwowe zakończyli wycinkę terenów zadrzewionych i zakrzaczonych. Obecnie trwa oczyszczanie terenu z korzeni, karpin oraz gałęzi a także wywożenie pozyskanego drewna. Wykonawca przygotowuje plac budowy wraz z zapleczem. Realizowane są drogi technologiczne wzdłuż trasy, a także pierwsze roboty ziemne, czyli odhumusowanie terenu. Rozpoczęły się również roboty rozbiórkowe budynków mieszkalnych kolidujących z budowaną trasą.

Budowa S19 w liczbach

W ramach prowadzonych robót zaplanowano wykonanie ok. 833 tys. m3 nasypów i prawie 720 tys. m3 wykopów, a także wbudowanie ok. 2380 ton stali oraz 17 800 m3 betonu. Planowane jest również ułożenie 185 tys. t masy bitumicznej. Wybudowanych zostanie 1,86 km dróg poprzecznych i ponad 20 km jezdni dodatkowych. Dodatkowo, w celu skomunikowania placu budowy, powstanie 19 km dróg technologicznych.

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie drogi ekspresowej S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19. Obecnie duży ruch pojazdów powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Wpłynie na poprawę ruchu zarówno lokalnego, jak i tranzytowego.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała około 700 km długości. W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w naszym województwie:

  • 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),
  • 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Krosno – Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Domaradz – Krosno, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),
  • 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News