Urząd Miasta Poznania odpiera zarzuty CBA w sprawie Toru Poznań

Urząd Miasta Poznania odpiera zarzuty CBA w sprawie Toru Poznań

Urząd Miasta Poznania odpiera zarzuty CBA w sprawie Toru Poznań

Podaj dalej

Oświadczenie Urzędu Miasta Poznania dotyczące zawiadomienia CBA po kontroli ws. Toru Poznań:

Miasto Poznań w całości nie zgadza się z ustaleniami protokołu z kontroli CBA dotyczącej nieruchomości, na której znajduje się Tor Poznań oraz z zawartymi stwierdzeniami w komunikacie podanym na stronie internetowej Biura 2-go sierpnia br.

Automobilklub Wielkopolski użytkuje nieruchomość od 1982 r. na podstawie ówczesnej decyzji Prezydenta Miasta Poznania, potwierdzonej decyzją Zarządu Miasta Poznania na posiedzeniu w 1998 r., której konsekwencją prawną było to, że użytkowanie tego terenu do 2016 r. miało charakter umowny i nieodpłatny. Tym samym nie można w ogóle mówić w tej sprawie o przedawnieniu jakichkolwiek roszczeń, ponieważ Miasto Poznań stoi na jednoznacznym stanowisku, że użytkowanie nieruchomości miało charakter uregulowany na podstawie decyzji, o których mowa powyżej.

Jako całkowicie nieuzasadniony należy uznać również zarzut, że zawarta umowa najmu z 2016 r. była niekorzystna pod względem ekonomicznym. Wręcz przeciwnie był to duży sukces Miasta, że w wyniku negocjacji w tej kadencji samorządu udało się w formie pisemnej umowy doprecyzować prawa i obowiązki Automobilklubu oraz nadać umowie charakter odpłatny. Ponadto uregulowano w niej nakłady związane z kosztownym utrzymaniem tego wielohektarowego obiektu po stronie Automobilklubu Wielkopolskiego. Ustalony między stronami obszar objęty umową najmu wynika z faktycznego korzystania i realizacji celów umowy przez Automobilklub. Stąd też nastąpiło ograniczenie powierzchni terenu objętej umową z blisko 85 ha na 56 ha, ponieważ pozostała część obszaru stanowi nieużytki – tereny podmokłe i zakrzewione.

Działalność Automobilklubu gwarantuje utrzymanie na wysokim standardzie toru wyścigowego o dużym znaczeniu historycznym, sportowym, promocyjnym i społecznym dla Miasta Poznania. W tym wymiarze wypełnia on jedną ze sfer publicznych miasta, dodatkowo ponosząc koszty utrzymania, modernizacji i naprawy bez konieczności angażowania pieniędzy publicznych. Ponadto Automobilklub uiszcza na rzecz Miasta Poznania z różnych tytułów blisko pół miliona złotych rocznie.

Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność gospodarczą i organizują różnego rodzaju przedsięwzięcia pokrywając uzyskanymi przychodami wydatki na cele statutowe m.in. kulturalne, oświatowe, sportowe itp. – wyręczają samorządy i państwo z wielu działań publicznych. Dlatego odnosząc się do zarzutu zawarcia umowy z Automobilklubem z bonifikatą Miasto stoi na jednoznacznym stanowisku, że forma organizacyjna i cele stowarzyszenia dawały podstawę do zawarcia takiej umowy z podmiotem, którego dochody z działalności z mocy przepisów są przeznaczane na cele statutowe i jako takie nie są nastawione na zysk.

Zarzut dotyczący zawarcia umowy w trybie bezprzetargowym jest bezpodstawny. Uzasadnieniem do tego typu umowy był fakt, że Automobilklub był związany z Miastem umową o nieodpłatnym użytkowaniu z 1998 r., a także poniesione przez stowarzyszenie nakłady na nieruchomości.

Warto nadmienić, że decyzje władz Miasta Poznania dotyczące tej nieruchomości podejmowane są ze szczególną starannością we współpracy m.in. z Prokuratorią Generalną (reprezentującą Skarb Państwa) w kontekście prowadzonego postępowania o odzyskanie nieruchomości przez spadkobierców byłych właścicieli. Historia ta sięga okresu międzywojennego.

W odniesieniu do zastrzeżeń związanych z opodatkowaniem nieruchomości, zdaniem Miasta zachodziły przesłanki do korzystania z ustawowych zwolnień, ponieważ Automobilklub prowadzi m.in. działania polegające na popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży.

Agenci CBA podczas dzisiejszego spotkania w Urzędzie Miasta Poznania przekazali protokół dotyczący kontroli liczący 150 stron. Miasto w ciągu 7 dni szczegółowo odniesie się do ustaleń w nim zawartych. Z oczywistych powodów trudno w ciągu paru godzin ustosunkować się precyzyjnie do tak obszernego dokumentu.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oparte na stanie faktycznym i prawnym, które dotyczą sprawy wielowątkowej, sięgającej kilkudziesięciu lat wstecz i ważnego dla Poznania obiektu jakim jest Tor Poznań, Miasto w pełni zabezpieczało interes publiczny przez wszystkie minione lata. Szczególnym sukcesem jest to, że w 2016 r. doszło do przekształcenia wcześniejszej umowy bezpłatnego użytkowania na odpłatną umowę najmu, a jednocześnie stworzono dalszą możliwość użytkowania tego obiektu dla sportów motorowych.

Oceniając wielomiesięczny sposób prowadzenia kontroli przez CBA i mimo wyczerpujących wyjaśnień ze strony Miasta, o których również mowa wyżej, sformułowane dziś zarzuty mają charakter pozamerytoryczny. Świadczy o tym również fakt, że jeżeli CBA posiadało co najmniej od jesieni 2017 r. wiedzę o rzekomych nieprawidłowościach, powinno już wtedy wszcząć postępowanie karne bądź poinformować prokuraturę o konieczności podjęcia takiego postępowania, a nie dopiero teraz w okresie przedwyborczym.

Urząd Miasta Poznania, tak jak dotychczas, będzie informować opinię publiczną o podejmowanych w tym temacie działaniach.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News