Kolejny raz wzrosną wynagrodzenia. Ta grupa zawodowa dostanie sporą podwyżkę

Kolejny raz wzrosną wynagrodzenia. Ta grupa zawodowa dostanie sporą podwyżkę

pieniądze na dopłaty

Podaj dalej

W 2023 r. wynagrodzenia wszystkich egzaminatorów wzrosną w związku z podniesieniem stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Pensje w górę

Wysokość stawek wynagrodzenia egzaminatorów, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 13 ustawy o systemie oświaty, określa się bowiem w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz. U. poz. 352), w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli o 7,8%, określonej w ustawie budżetowej na 2023 r.

Ponadto 1 marca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw).

pieniądze dodatek
Pixabay

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648 oraz z 2023 r. poz. 3) została przygotowana w związku z koniecznością ustalenia stawek wynagrodzenia egzaminatorów egzaminu maturalnego przeprowadzanego od roku 2023 (w Formule 2023).

W roku szkolnym 2022/2023 r. zakończy się pierwszy cykl kształcenia uczniów szkół ponadpodstawowych, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z późn. zm.). Do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2023 r. przystąpi pierwszy rocznik absolwentów szkół ponadpodstawowych. Konsekwencją wdrożenia nowej podstawy programowej jest również nowa formuła egzaminu maturalnego. Wśród kluczowych założeń przyjętych w momencie wprowadzania zmian było zwiększenie liczby zadań otwartych w arkuszach egzaminacyjnych. Są przedmioty, w których liczba zadań otwartych, sprawdzanych i ocenianych przez egzaminatorów, będzie większa niż w arkuszach stosowanych dotychczas. Dotyczy to przede wszystkim arkuszy części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego, przeprowadzanych na poziomie podstawowym.

W rozporządzeniu ustalono wyższe niż dotychczas stawki wynagrodzeń dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (tzw. Formuła 2023), przeprowadzanych na poziomie podstawowym. Sprawdzanie i ocenianie zadań z tych egzaminów będzie bowiem wymagało od egzaminatora większego niż dotychczas nakładu pracy i poświęcenia większej ilości czasu.

Obecne wynagrodzenie (kwota/stawka) Stawka wynagrodzenia z rozporządzenia MEiN z dnia 1 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (kwota/stawka) Łączna stawka wynagrodzenia z uwzględnieniem rozporządzenia MEiN z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (+7,8%)
Egzaminatorzy z języka polskiego 38,99 zł (0,923%) 48,58 zł (1,15%) 52,33 zł
Egzaminatorzy z języka obcego nowożytnego 16,30 zł (0,386%) 21,12 zł (0,500%) 22,75 zł

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News