300 zł wsparcia dla każdego dziecka w Polsce. Wiemy kiedy będzie można składać wnioski o ten dodatek - pieniądze trafią na konta bardzo szybko

300 zł wsparcia dla każdego dziecka w Polsce. Wiemy kiedy będzie można składać wnioski o ten dodatek - pieniądze trafią na konta bardzo szybko

pieniądze dodatek krus

Podaj dalej

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Ze wsparcia skorzysta ponad 4,4 mln uczniów. Jak zdobyć te pieniądze? To banalnie proste – wystarczy poświęcić dosłownie chwilę.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

 • 20 roku życia;
 • 24 roku życia – w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

Świadczenie dobry start przysługuje również na uczniów, jeżeli osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lata w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole rozumianej jako szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Warto też wspomnieć, że od 2019 r. wsparcie z rządowego programu „Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
 • Jednocześnie należy pamiętać, że rządowy program „Dobry Start” nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Rządowy program „Dobry Start” nie obejmuje także studentów.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start może otrzymać:

 • matka lub ojciec dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć odpowiednio:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start. Od 1 lipca br. osoby uprawnione mogą składać wnioski o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Tak jak w ubiegłym roku, wnioski o świadczenie dobry start można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Rozpatrywaniem wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczenia dobry start zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który w ubiegłum roku przejął obsługę rządowego programu „Dobry start” w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych.

Wnioski można złożyć do ZUS tylko drogą online: za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023, ruszył 1 lipca 2022 r. Wniosek można złożyć tylko drogą online: przez stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

Wymóg elektronicznego składania wniosku dotyczy również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia dobry start na dzieci w pieczy zastępczej. Osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz osoby usamodzielniane, wnioski o świadczenie dobry start składają tylko poprzez portal PUE ZUS. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy i jak rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News